sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska

Follow us:

Case studyProceduryPrzepisyWykonawcyZamawiającyWYBÓR OFERTY DRUGIEJ W RANKINGU PO TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ, W PRZYPADKU GDY PIERWSZY WYKONAWCA UCHYLA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY

17 lipca 2022
http://wzamowieniach.pl/wp-content/uploads/2022/07/coins-ga359ab45e_1920-1280x853.jpg

     Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie. W świetle powyższego zamawiający ma dwie możliwości dalszego postępowania:

  • dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców, albo
  • unieważnić postępowanie.

     Wskazać jednak należy, że kolejny wybór oferty najkorzystniejszej następuje w wyniku ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu. Oznacza to, że zamawiający powinien na nowo dokonać badania i oceny ofert. Nie może po prostu wybrać kolejnej oferty, która uplasowała się na drugiej pozycji w rankingu ofert.

     Natomiast jeśli termin związania ofertą upłynął to zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy Pzp: Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

     Na gruncie PZP ustawodawca zatem w powyższym przepisie, przesądził, że dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty, w stosunku do której upłynął już termin związania ofertą, o ile wykonawca wyrazi na to zgodę. Oznacza to tym samym, że po upływie terminu związania ofertą wykonawca odzyskuje swobodę decyzji co do podtrzymania dotychczas zaoferowanych warunków i może je bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji wycofać. Zamawiający, który nie zdąży dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej przed upływem ww. terminu, traci gwarancję stabilności oferowanych warunków, co nie oznacza jednak całkowitego braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej – po upływie terminu związania ofertą możliwość ta nadal istnieje, ale pozostaje uzależniona od woli wykonawcy.

 Autor: apl. radcowski Klaudia Mańka
ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska
81 534 89 35
81 532 03 09
81 532 03 84

Follow us:

Copyright © wzamowieniach.pl 2020