zobacz, w czym możemy Ci pomóc

building-joy-planning-plans

Masz problem z udzieleniem, uzyskaniem lub wykonaniem zamówienia publicznego? Bierzesz udział w jego realizacji jako podwykonawca? Dobrze trafiłeś.

Wiemy, że udzielanie, uzyskiwanie lub wykonywanie zamówień publicznych może przysporzyć wielu problemów, zarówno natury organizacyjnej, jak i prawnej. Oferujemy Ci pomoc na każdym etapie Twojej działalności.

W zależności od tego, jaka jest Twoja rola w rynku zamówień publicznych, oferujemy Ci zróżnicowany, dopasowany do Twojej działalności zakres usług:

dla zamawiających:

 • organizacja i weryfikacja funkcjonującego w jednostce systemu udzielania zamówień publicznych pod względem formalno-prawnym oraz efektywności stosowanych rozwiązań
 • kompleksowa obsługa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (doradztwo na każdym etapie postępowania)
 • tworzenie oraz weryfikacja treści dokumentacji, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • opracowanie i dopasowanie do potrzeb zamawiającego projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego, analiza stosowanych rozwiązań
 • udzielanie porad oraz wydawanie opinii prawnych z zakresu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • reprezentacja zamawiającego w ramach procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczej, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz w sprawach z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • reprezentacja zamawiającego oraz kompleksowe doradztwo na etapie realizacji zamówienia publicznego w stosunkach z wykonawcą, podwykonawcami oraz innymi podmiotami
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących umów o zamówienia publiczne

dla wykonawców:

 • pomoc w przygotowaniu oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • weryfikacja poprawności działań zamawiającego i konkurencji
 • reprezentacja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w ramach procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sporządzanie oraz wnoszenie środków ochrony prawnej – odwołań, informacji o naruszeniu przepisów ustawy
 • udzielanie porad oraz wydawanie opinii prawnych z zakresu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • reprezentacja wykonawcy w stosunkach z zamawiającym, podwykonawcami oraz kompleksowe doradztwo na etapie realizacji zamówienia publicznego
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących realizowanych zamówień publicznych, w tym spraw o odszkodowanie za niezgodne z prawem przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

dla podwykonawców:

 • reprezentacja podwykonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamówienie publicznego
 • zabezpieczenie interesów podwykonawcy na etapie zawierania umowy o podwykonawstwo
 • opracowanie projektu umowy o podwykonawstwo
 • zapewnienie pełnej odpowiedzialności zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
 • reprezentacja podwykonawcy oraz kompleksowe doradztwo na etapie realizacji zamówienia publicznego
 • reprezentacja podwykonawcy w stosunkach z generalnym wykonawcą i zamawiającym
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących realizowanych zamówień publicznych, w szczególności dochodzenie zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od zamawiającego (inwestora)

Potrzebujesz jednorazowej pomocy lub chcesz zabezpieczyć swoje interesy w dłuższej perspektywie? Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu (81) 534 89 35 lub pod adresem e-mail r.pilarski@kancelaria-fk.pl