sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska

Follow us:

Zmiany w prawieKILKA DNI DO ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ NA POZIOMIE UNIJNYM

8 października 20180
http://wzamowieniach.pl/wp-content/uploads/2020/05/startup-593327_1920-1280x853.jpg

Począwszy od dnia 18 października 2018 r. rynek zamówień publicznych o wartości powyżej progów unijnych zostanie zelektronizowany. Oznacza to, że wszelka komunikacja między zamawiającymi a wykonawcami będzie odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Elektronizacja zamówień publicznych stanowiła jedno z fundamentalnych założeń, które legły u podstaw uchwalonych w 2014 r. dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych. Rozwiązania, które wynikały przede wszystkim z art. 22 dyrektywy klasycznej i art. 40 dyrektywy sektorowej, zostały formalnie wprowadzone do polskiego porządku prawnego już w drodze nowelizacji Prawa zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. Dodany do ustawy rozdział 2a „Komunikacja zamawiającego z wykonawcami” ustanowił jako zasadę porozumiewanie się między zamawiającym a wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W celu zapewnienia uczestnikom rynku możliwości prawidłowego przygotowania się do elektronizacji zamówień o wartości powyżej progów unijnych, stosowanie nowych zasad komunikacji zostało jednak odroczone do dnia 18 października 2018 r. (w przypadku zamawiających centralnych do dnia 18 kwietnia 2017 r.) Jakkolwiek początkowo elektronizacja miała również obejmować zamówienia na poziomie krajowym, to ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. zdecydowano o odroczeniu zmian do dnia 1 stycznia 2020 r.

Nie jest tajemnicą, że powodem zmiany planów były problemy organizacyjne i techniczne związane z przygotowaniem powszechnych i ogólnodostępnych rozwiązań, które miały umożliwić zamawiającym prowadzenie postępowań na nowych zasadach. Przewidując, że do dnia 18 października 2018 r. przygotowanie kompleksowych, gwarantujących pełną funkcjonalność i zgodność z przepisami prawa rozwiązań będzie zadaniem karkołomnym, Urząd Zamówień Publicznych zdecydował się na utworzenie miniPortalu – tymczasowej platformy, która umożliwi prowadzenie postępowań przy zastosowanie komunikacji elektronicznej.

W dniu 2 października 2018 r. Urząd Zamówień Publicznych udostępnił testową wersję miniPortalu, zaś dwa dni poźniej zaprezentowano go w wersji produkcyjnej, która zdaniem Urzędu umożliwia kompleksowe prowadzenie postępowań. W ciągu kilku dni mają również zostać opublikowane wzorcowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące korzystania z miniPortalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska
81 534 89 35
81 532 03 09
81 532 03 84

Follow us:

Copyright © wzamowieniach.pl 2020