sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska

Follow us:

Case studyNewsOrzecznictwoJAKIE KONSEKWENCJE W PRAKTYCE NIESIE ZA SOBĄ ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZWROT WADIUM PRZEZ WYKONAWCĘ? BEZPRECEDENSOWE POSTANOWIENIE KIO W TEJ SPRAWIE.

28 maja 2021
http://wzamowieniach.pl/wp-content/uploads/2021/05/giammarco-zeH-ljawHtg-unsplash-1280x853.jpg

  Nowe prawo zamówień publicznych wprowadziło dość istotne zmiany dotyczące reguł zwrotu wadium. Przede wszystkim, swego rodzaju novum jest instytucja wniosku wykonawcy o zwrot wniesionego wadium.

   Wykonawca może wystąpić o zwrot wadium w następujących okolicznościach:

  1. skutecznego wycofania przez niego oferty przed upływem terminu składania ofert;
  2. którego oferta zostanie odrzucona, na podstawie jednej z okoliczności wskazanych w art. 226 Pzp;
  3. gdy zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę innego wykonawcy niż wnioskujący;
  4. unieważnienia postępowania, jednakże przed upływem terminu na wniesienie odwołania lub przed rozstrzygnięciem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania od tej czynności.

   W przypadku złożenia takiego wniosku, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę. Co istotne, złożenie takiego wniosku powoduje z mocy prawa rozwiązanie stosunku prawnego wykonawcy z zamawiającym oraz utratę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej. Oznacza to, iż wykonawca składając wniosek o zwrot wadium zostaje pozbawiony skutecznego zaskarżania czynności lub zaniechań zamawiającego.

    Jakkolwiek w sytuacji, kiedy wniosek taki zostanie złożony przez Wykonawcę, a następnie Wykonawca ten jednak zdecydowałby się na wniesienie odwołania- zasadniczo winno ono podlegać odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 2 ustawy Pzp, a więc z uwagi na to, że zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Ustawodawca nie przewidział bowiem samodzielnej podstawy do odrzucenia odwołania Wykonawcy, który uprzednio złożył wniosek o zwrot wadium.

   Co jednak dzieje się w wypadku, kiedy Wykonawca złożył wniosek o zwrot wadium 4 dni po skutecznym wniesieniu odwołania?

W jednej ze spraw, w której Zamawiający był reprezentowany przez nasz zespół doszło właśnie do takiej niecodziennej sytuacji.

   Wykonawca złożył odwołanie, a następnie już po jego złożeniu wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zwrotu wadium, które Zamawiający zwrócił przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek.

   W sprawie o sygn. KIO 922/21 Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygając przedmiotową sytuację, wydała postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na to, że dalsze postępowanie z innej przyczyny stało się niedopuszczalne (art. 568 pkt 2 Pzp).

    Tym samym Izba przychyliła się do stanowiska naszego zespołu podniesionego w odpowiedzi na odwołanie, że zwrot wadium wykonawcy po wniesieniu odwołania spowodował, iż utracił on prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.

  Autor: apl. radcowski Klaudia Mańka
ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska
81 534 89 35
81 532 03 09
81 532 03 84

Follow us:

Copyright © wzamowieniach.pl 2020