sekretariat@kancelaria-fk.pl
ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska

Follow us:

OgólneProceduryPrzepisyWykonawcyZamawiającyFORMA PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISANIA UMOWY W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

10 kwietnia 2022
http://wzamowieniach.pl/wp-content/uploads/2022/04/laptop-g919753e4b_1920-1280x853.jpg

   Problem formy pełnomocnictwa do podpisania umowy będzie poruszony przeze mnie w kontekście dokumentów składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

   Mianowicie w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie (tzw. konsorcjum) niezbędne jest ustanowienie przez nich pełnomocnika.

    Zakres działania pełnomocnika zależy od woli konsorcjantów (poszczególnych wykonawców) i może – stosownie do art. 58 ust. 2 PZP– obejmować reprezentowanie ich w:

1) postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

2) postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

   Jednocześnie należy zauważyć, że w postępowaniu poniżej progów unijnych ww. pełnomocnictwo może zostać podpisane podpisem zaufanym lub osobistym.

  W praktyce zatem wątpliwości budzi fakt, czy pełnomocnictwo opatrzone podpisem zaufanym lub osobistym, będzie wystarczające dla zawarcia ważnej umowy, która musi zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 432 ustawy PZP, umowa w sprawie zamówienia publicznego pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

   W świetle art. 8 ust. 1 ustawy PZP, do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Tym samym, materię wymogów stawianych formie pisemnej oraz form szczególnych regulują przepisy kc.

   Zgodnie natomiast z art. 78 § 1 KC do zachowania formy pisemnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

   Na gruncie powyższego co do zasady, umowa o zamówienie publiczne będzie wymagała, pod rygorem jej nieważności, umieszczenia pod jej treścią własnoręcznych podpisów osób upoważnionych do działania w imieniu zamawiającego i wykonawcy. Istotnie, w jego świetle art. 78 1 § 2 KC, oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Tym samym, za dopuszczalne należy uznać zawarcie umowy o zamówienie publiczne w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi stron.

   Idąc dalej, zgodnie z art. 99 § 1 KC, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

   Tym samym, w mojej ocenie, pełnomocnictwo do podpisania umowy, która dla swej ważności wymaga formy elektronicznej, powinno zostać wystawione z zachowaniem tej samej formy tj. formy elektronicznej.

  Innymi słowy, nawet jeśli z treści pełnomocnictwa złożonego przez konsorcjum w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie wynikać również umocowanie do podpisania umowy, ale zostanie ono złożone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem zaufanym lub osobistym- takie pełnomocnictwo przy podpisaniu umowy będzie niewystarczające. 

 

 Autor: apl. radcowski Klaudia Mańka

ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin, Polska
81 534 89 35
81 532 03 09
81 532 03 84

Follow us:

Copyright © wzamowieniach.pl 2020